STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

Niedrożność jelit – pierwszy objaw nowotworu jelita grubego

Maciej Wleklik, Sławomir Poletajew, Adam Arendarczyk, Omar Tayara
Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Opiekun pracy: lek. med. Jacek Majchrzak
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Wstęp
Rak jelita grubego jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym w Polsce. Nierzadko pierwszym objawem choroby jest niedrożność jelit.

Cel
Celem pracy była analiza przypadków niedrożności jelit spowodowanych nie wykrytym uprzednio rakiem jelita grubego.

Materiał i metoda
Analizie retrospektywnej poddano historie chorób 258 chorych operowanych w latach 1985-2007 z powodu niedrożności jelit. W 41 przypadkach (16%) niedrożność była spowodowana procesem nowotworowym, wywodzącym się z jelita grubego (27 kobiet, 14 mężczyzn, średni wiek 71,1 lat). Oceniano umiejscowienie i stopień miejscowego zaawansowania choroby, rodzaj przeprowadzonej operacji oraz rozpoznania histopatologiczne.

Wyniki
W analizowanym materiale nowotwory umiejscowione były najczęściej w esicy (31%) oraz w zagięciu śledzionowym (22%), rzadziej w poprzecznicy (17%). Najczęstszym rozpoznaniem był gruczolakorak (95%). Badanie mikroskopowe we wszystkich przypadkach uwidoczniło naciek nowotworowy przekraczający błonę mięśniową (pT3), a w 80% nowotwór naciekał już sąsiednie struktury (pT4). W 21 przypadkach (51%) stwierdzono przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych (pN1-13; pN2-8). U 98% chorych wykonano odcinkowe wycięcie jelita. W 32 (78%) przypadkach zadecydowano o wyłonieniu odbytu brzusznego.

Wnioski
1. Niedrożność przewodu pokarmowego najczęściej wywołują nowotwory lewej połowy okrężnicy.
2. Choroba rozpoznawana w toku diagnostyczno-leczniczym pacjentów z niedrożnością jelit charakteryzuje się istotnym stopniem zaawansowania.


PREZENTACJE PRACY:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków, 27-29 marca 2009

PUBLIKACJA PRACY:
Przegląd Lekarski 2009