STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

Wyrostek robaczkowy a zapalenie w ostatnich 50 latach
Sławomir Poletajew1,2, Marcin Czarniecki1, Michał Duda1, Łukasz Hutnik1,2, Anna Janiszewska2, Katarzyna Kocznur1,2, Tomasz Słodkowski1, Michał Suty2, Anna Woźna1, Ewa Zielińska1
Opiekun pracy: dr n. med. Ewa Walczak1

1SKN przy Zakładzie Patologii AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

2SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital w Warszawie
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz


Najczęstszym wskazaniem do apendektomii jest podejrzenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Cel
1. Analiza częstości występowania różnych typów zapalenia wyrostka robaczkowego na przestrzeni ostatnich 50 lat.
2. Odniesienie typu zapalenia do płci pacjenta.

Materiał i metoda
Analizie retrospektywnej poddano wyniki badań histopatologicznych 11.000 wyrostków robaczkowych z materiału archiwalnego (lata 1960-2007) dwóch warszawskich ośrodków (Zakładu Patologii AM oraz Szpitala Międzyleskiego). Kobiety stanowiły 54,1%, mężczyźni 45,9%, średni wiek- 28,2.
Oceniano częstość występowania poszczególnych typów zapalenia oraz predyspozycje płci.

Wyniki
Na podstawie badań histopatologicznych ustalono następującą częstość występowania poszczególnych typów zapalenia:
 ropowicze - 33,1% (43,6% kobiety)
 ropne - 25,9% (59,4% kobiety)
 przewlekłe - 30,1% (64,9% kobiety), z czego 12% w okresie zaostrzenia (61,4% kobiety)
 podostre - 0,5% (68,4% kobiety)
 niezapalne - 10,7% (69,6% kobiety)
Ostre (ropowicze/ropne) zapalenie stwierdzono u 70% chorych, porównywalnie często u kobiet i mężczyzn. U 30% chorych rozpoznano zapalenie przewlekłe, u kobiet istotnie częściej- 64,9%.

Wnioski
1. Najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym było zapalenie ropowicze.
2. Zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego częściej wykonuje się u kobiet bez istotnych zmian histologicznych w jego obrębie.
3. Niezależnie od typu zapalenia apendektomię wykonuje się częściej u kobiet.


PUBLIKACJA PRACY:
niebawem..

PREZENTACJA PRACY:
XLVI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 19-20 kwietnia 2008.

NAGRODY:
I Nagroda w sesji plakatowej XLVI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Lublin 2008.