STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

ANALIZA PRZEBIEGU LECZENIA CHORYCH Z KRWAWIENIEM Z OWRZODZENIA ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY

Maciej Walędziak, Sławomir Poletajew, Magdalena Majkowska, Ewa Malinowska
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar KostewiczWstęp. Choroba wrzodowa należy do częstych schorzeń układu pokarmowego. Jednym z najcięższych jej powikłań jest krwawienie do przewodu pokarmowego.

Cel. Celem pracy jest analiza przebiegu leczenia chorych z krwawieniem z owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy.

Materiał i metoda. Analizą retrospektywną objęto historie leczenia 72 chorych (20 kobiet, 52 mężczyzn, średni wiek 59,3 lat), przyjętych do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w okresie 01.2002-10.2007 z powodu krwawienia z owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy. Analizowano objawy i stan ogólny chorych przy przyjęciu, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, zastosowane leczenie i jego wyniki oraz długość hospitalizacji.

Wyniki.
Przy przyjęciu do szpitala 53% chorych zgłosiło co najmniej jeden epizod fusowatych wymiotów, 85% co najmniej jeden epizod wypróżnień smolistym stolcem, 14% dolegliwości bólowe. U 35% chorych choroba wrzodowa była uprzednio rozpoznana, dla 8% chorych była to kolejna hospitalizacja z powodu krwawienia do przewodu pokarmowego.Stan ogólny 48% chorych był dobry, 38% zredukowany, 4% ciężki. Ciśnienie tętnicze wynosiło średnio 117/72 mmHg, tętno średnio 94/min.
Średnie wartości wyników wybranych badań laboratoryjnych przy przyjęciu wynosiły: erytrocyty-2,9mln/mm3, hemoglobina-5,5mg/dl ,leukocyty-12tys./mm3.
U 93% chorych wykonano badanie gastroskopowe, u 75% w pierwszej dobie hospitalizacji. U 26% konieczne było wykonanie kolejnej gastroskopii z powodu utrzymującego się krwawienia lub celem oceny skuteczności dotychczasowych zabiegów. W 48% przypadków krwawiące owrzodzenie było umiejscowione w opuszce dwunastnicy, w 25% w trzonie żołądka, częściej na ścianie przedniej niż tylnej (52% vs 31%). Podczas 13% badań stwierdzano czynne krwawienie z owrzodzenia, podczas 42% ostrzyknięto okolicę owrzodzenia.
88% chorych było leczonych lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej. 74% chorych przetoczono masę erytrocytarną (średnio 3,4 jednostki). 7% chorych wymagało leczenia operacyjnego (średnio w czwartej dobie hospitalizacji).
Średnie wartości wyników wybranych badań laboratoryjnych przy wypisie wynosiły: erytrocyty-3,4mln/mm3, hemoglobina-6,4mg/dl ,leukocyty-8,1tys./mm3.
Średni czas hospitalizacji wynosił 7,3 doby.

Wnioski.
1. Krwawienie z owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy występuje najczęściej u mężczyzn po 50 roku życia.
2. Najczęstszym objawem krwawienia są smoliste stolce, zaś źródłem wrzody dwunastnicy.
3. Badaniem potwierdzającym rozpoznanie wstępne powinna być gastroskopia, stwarzająca jednocześnie możliwości leczenia.
4. Większość chorych leczona jest lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej, duża część wymaga przetoczenia preparatów krwi.
5. Standardowe postępowanie przynosi istotne poprawienie stanu ogólnego chorych.


PUBLIKACJA PRACY:
materiały zjazdowe konferencji

PREZENTACJA PRACY:
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław 11-13 kwietnia 2008