STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

CHIRURGICZNE LECZENIE PPRZEDZIURAWIENIA WRZODU ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY - OPERACJA KLASYCZNA CZY LAPAROSKOPOWA?
Piotr Major1, Sławomir Poletajew2, Maciej Staszak1, Maciej Walędziak2, Magdalena Nowak2
Opiekunowie pracy: lek. med. Maciej Matłok1, dr n. med. Tadeusz Mularczyk2

1Studenckie Koło Naukowe II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Danuta Karcz

2Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. med. Waldemar Kostewicz


WSTĘP
Choroba wrzodowa jest jedną z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Do najpoważniejszych powikłań należą krwawienie z wrzodu oraz jego przedziurawienie. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego i są równocześnie wskazaniem do interwencji chirurgicznej. Pierwsze operacje klasyczne przeprowadzano już w drugiej połowie XIX wieku, zaś od 1990 roku alternatywą dla techniki klasycznej chirurgii są operacje laparoskopowe.

CEL
Celem pracy jest porównanie operacji klasycznej i laparoskopowej w przypadku zaopatrzenia perforacji wrzodu żołądka i dwunastnicy.

MATERIAŁ I METODA
Analizie poddano historie leczenia 90 chorych (25 kobiet, 65 mężczyzn, średni wiek 48,1 lat) z rozpoznaniem przedziurawionego wrzodu żołądka lub dwunastnicy i operowanych w badanych latach. U 37 chorych wykonano zabieg klasyczny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w latach 2003-2007; u 53 chorych wykonano zabieg laparoskopowy w II Katedrze Chirurgii UJ CM w Krakowie w latach 2001-2007. Charakterystyka wyjściowa obu badanych grup była podobna (rozkład płci, wiek, ocena ryzyka okołooperacyjnego). Analizowano objawy i umiejscowienie perforacji oraz porównano grupy pod kątem czasu trwania zabiegu, czasu wprowadzenia diety płynnej i pełnej oraz długości pobytu w szpitalu.

WYNIKI
Przy przyjęciu wolne powietrze pod kopułami przepony zaobserwowano u 40% chorych. Najczęstszym umiejscowieniem przedziurawienia w obu grupach był odźwiernik (59%), rzadziej opuszka dwunastnicy (32%). Średni czas trwania operacji klasycznej i laparoskopowej był podobny (75,3 vs 74,9 minut; p>0,05). U chorych operowanych klasycznie później wprowadzono doustne podawanie płynów (3,1 vs 5,3 doba; p<0,05) oraz żywienie pokarmami stałymi (4,4 vs 6,0 doba; p<0,05). Czas hospitalizacji był krótszy w grupie operowanych metodą laparoskopową (7,8 vs 10,0 dni; p<0,05).

WNIOSKI
Na podstawie wyników niniejszego badania wydaje się, że u chorych z perforacją wrzodu żołądka lub dwunastnicy operacja metodą laparoskopową jest korzystniejsza w porównaniu z operacją klasyczną, jednakże celem ostatecznej oceny konieczne są dalsze badania. Wybór techniki operacyjnej każdorazowo powinien być uzależniony od umiejętności i doświadczenia zespołu chirurgicznego.


PUBLIKACJA PRACY:
Przegląd Lekarski 2008, 65 (supl.1): 1

PREZENTACJA PRACY:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków, 3-5 kwietnia 2008.
XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych AM. Wrocław, 11-13 kwietnia 2008.

NAGRODY:
Nagroda Okręgowej Izby Lekarskiej podczas sesji Chirurgii Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 2008.
III Nagroda Główna sesji zabiegowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AM Wrocław 2008.