STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

KONWERSJA OPERACJI LAPAROSKOPOWEJ DO KLASYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE CHOLECYSTEKTOMII

Sławomir Poletajew, Zuzanna Dziedzic, Ewa Malinowska, Joanna Samborska, Michał Suty
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Opiekun pracy: lek. med. Władysław Wiśniewski
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar KostewiczWstęp. Pierwszą cholecystektomię laparoskopową na świecie wykonano w 1985 roku, a w Polsce w 1991 roku. Na przestrzeni kolejnych lat istotnie wzrosła popularność i dostępność laparoskopii, szereg ośrodków zdobyło duże doświadczenie operacyjne, a technika laparoskopowa stała się standardem leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego.

Cel. Celem pracy jest analiza częstości i przyczyn konwersji operacji cholecystektomii laparoskopowych do klasycznych na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Materiał i metoda. Analizą retrospektywną objęto historie leczenia 3197 chorych (2527 kobiet, 670 mężczyzn, średni wiek 53,4 lat), poddanych operacji cholecystektomii laparoskopowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w latach 1993-2008. Analizowano częstość, okoliczności i przyczyny konwersji w kolejnych latach.

Wyniki. Konwersję zabiegów laparoskopowych do klasycznych wykonano u 153 chorych (4,79%), częściej u mężczyzn niż u kobiet (8,5% vs 3,8%, p<0,05). Średni wiek chorych, u których wykonano konwersję był wyższy w porównaniu z grupą chorych zoperowanych metodą laparoskopową (60,3 vs 53,1 lat, p<0,05).
Najczęstszą przyczyną konwersji były masywne zrosty w jamie brzusznej (73,8%). Do rzadszych przyczyn należały anomalie anatomiczne (5,9%), trudne do opanowania krwawienie z loży po usuniętym pęcherzyku żółciowym (4,6%), uszkodzenie przewodów żółciowych (2,7%) i trudności z wytworzeniem odmy otrzewnowej (2%).
Na przestrzeni ostatnich 15 lat nie obserwuje się jednolitej tendencji w zmianach odsetka konwersji (1993:7%, 1996:3%, 1999:7%, 2000: 4%, 2001:6%, 2003:5%, 2006:8%, 2007:3%).

Wnioski.
1. Konwersje częściej wykonywane są u mężczyzn po 60 roku życia, najczęściej z powodu zrostów w jamie brzusznej.
2. Na przestrzeni 15 lat odsetek konwersji nie uległ istotnym zmianom, co może mieć związek z doświadczeniem zespołu operacyjnego.


PUBLIKACJA PRACY:
Przegląd Lekarski 2008, 65 (supl.1): 7

PREZENTACJA PRACY:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków, 3-5 kwietnia 2008.